top of page

Polityka prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej "danymi") w ramach świadczenia naszych usług, jak również w ramach naszej oferty online oraz związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści, a także zewnętrznych obecności online, takich jak nasze profile w mediach społecznościowych (zwanych dalej łącznie "ofertą online"). W odniesieniu do stosowanych pojęć, takich jak "przetwarzanie" lub "administrator", odnosimy się do definicji zawartych w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).

Kontakt

 

Kagan Kortun

datenschutz@osteomed-physio.de

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH

- Dane inwentaryzacyjne (np. osobiste dane główne, nazwiska lub adresy).

- Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).

- Dane dotyczące treści (np. wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy).

- Dane o użytkowaniu (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu).

- Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE

Osoby odwiedzające i korzystające z oferty online (dalej określamy osoby, których dane dotyczą, jako "użytkowników").

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

 

- Udostępnienie oferty online, jej funkcji i treści.

- Odpowiadanie na prośby o kontakt i komunikowanie się z użytkownikami.

- Środki bezpieczeństwa.

- Pomiar zasięgu/marketing

 

STOSOWANE TERMINY

 

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. cookie) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 

"Przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Termin ten jest szeroki i obejmuje praktycznie każdy rodzaj przetwarzania danych.

 

"pseudonimizacja" oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już powiązać z konkretnym podmiotem danych bez dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 

"Profilowanie" oznacza jakiekolwiek zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.

 

Kontroler" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 

"Podmiot przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

 

ODPOWIEDNIA PODSTAWA PRAWNA

 

Zgodnie z art. 13 GDPR informujemy Państwa o podstawie prawnej naszych działań związanych z przetwarzaniem danych. Dla użytkowników z obszaru obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (DSGVO), tj. UE i EWG, obowiązuje następująca zasada, o ile podstawa prawna nie została podana w oświadczeniu o ochronie danych:

Podstawą prawną do uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 DSGVO;

Podstawą prawną do przetwarzania danych w celu realizacji naszych usług i realizacji środków umownych, jak również odpowiedzi na zapytania jest art. 6 (1) lit. b DSGVO;

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO;

W przypadku, gdy żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej sprawiają, że przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. d DSGVO.

Podstawą prawną przetwarzania danych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi jest art. 6 ust. 1 lit. e) DSGVO.

Podstawą prawną do przetwarzania danych w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 (1) lit. f DSGVO.

Przetwarzanie danych w celach innych niż te, dla których zostały one zebrane, jest uwarunkowane wymogami art. 6 (4) DSGVO.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych (zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych) podlega przepisom art. 9 ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych.

MIERNIK BEZPIECZEŃSTWA

 

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku, zgodnie z prawem, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztów wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania, a także zróżnicowanego prawdopodobieństwa wystąpienia i skali zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych.

 

Środki te obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego dostępu do danych, jak również dostępu do danych, ich wprowadzania, ujawniania, zapewniania dostępności i segregacji. Stosujemy również procedury zapewniające realizację praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych i reagowanie na przypadki naruszenia danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już przy opracowywaniu i wyborze sprzętu, oprogramowania i procedur, zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez projektowanie technologii oraz poprzez przyjazne dla ochrony danych ustawienia domyślne.

 

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI PRZETWARZAJĄCYMI UMOWĘ, WSPÓLNYMI ADMINISTRATORAMI DANYCH I STRONAMI TRZECIMI

 

Jeżeli w ramach naszego przetwarzania danych ujawniamy dane innym osobom i przedsiębiorstwom (podmiotom przetwarzającym zlecenia, współkontrolerom lub osobom trzecim), przekazujemy je im lub w inny sposób udostępniamy im dane, to dzieje się to wyłącznie na podstawie zezwolenia prawnego (np. jeżeli przekazanie danych osobom trzecim, np. dostawcom usług płatniczych, jest konieczne do realizacji umowy), użytkownicy wyrazili na to zgodę, przewiduje to obowiązek prawny lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. w przypadku korzystania z usług agentów, hostingów internetowych itp.)

 

Jeśli ujawniamy lub przekazujemy dane innym przedsiębiorstwom z naszej grupy przedsiębiorstw lub w inny sposób udzielamy im dostępu, odbywa się to w szczególności w celach administracyjnych jako uzasadniony interes i dodatkowo na podstawie zgodnej z wymogami prawnymi.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 

Jeżeli przetwarzamy dane w państwie trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub Konfederacją Szwajcarską) lub robimy to w ramach korzystania z usług stron trzecich lub ujawniania, lub przekazywania danych innym osobom lub firmom, będzie to miało miejsce wyłącznie w celu wypełnienia naszych (przed)umownych zobowiązań, na podstawie Państwa zgody, na podstawie obowiązku prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem zezwoleń prawnych lub umownych, będziemy przetwarzać lub zezwalać na przetwarzanie danych w kraju trzecim tylko wtedy, gdy spełnione są wymogi prawne. Oznacza to na przykład, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego poziomowi UE (np. w przypadku USA poprzez "Tarczę Prywatności") lub przestrzeganie oficjalnie uznanych specjalnych zobowiązań umownych.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

Mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane dotyczące Państwa są przetwarzane oraz do uzyskania informacji na ten temat, jak również dalszych informacji i kopii danych, zgodnie z przepisami prawa.

 

Masz prawo, zgodnie z prawem, zażądać uzupełnienia lub poprawienia nieprawidłowych danych, które Cię dotyczą.

 

Mają Państwo prawo, zgodnie z prawem, zażądać natychmiastowego usunięcia dotyczących Państwa danych lub ewentualnie zażądać ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z prawem.

 

Masz prawo zażądać, aby dane, które nam przekazałeś, zostały odebrane zgodnie z wymogami prawnymi i aby zostały przekazane innym osobom odpowiedzialnym.

 

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego zgodnie z prawem.

PRAWO ODWOŁANIA

Mają Państwo prawo do cofnięcia udzielonej zgody ze skutkiem na przyszłość.

 

PRAWO DO SPRZECIWU

W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w przyszłości danych dotyczących Państwa zgodnie z prawem. Sprzeciw może być wniesiony w szczególności wobec przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej.

 

COOKIES I PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ

 

Cookies" to małe pliki, które są przechowywane na komputerach użytkowników. W plikach cookie mogą być przechowywane różne informacje. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym plik cookie jest przechowywany) podczas lub po jego wizycie w ofercie online. Tymczasowe pliki cookie, "sesyjne pliki cookie" lub "przejściowe pliki cookie" to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu przeglądarki. W takim pliku cookie może być przechowywana np. zawartość koszyka w sklepie internetowym lub status logowania. Pliki cookie, które pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki, są określane jako "trwałe" lub "persistent". Na przykład, status logowania może być przechowywany, jeśli użytkownicy odwiedzają je po kilku dniach. Podobnie w takim pliku cookie mogą być zapisywane zainteresowania użytkowników, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub w celach marketingowych. Pliki cookie stron trzecich" to pliki cookie, które są oferowane przez dostawców innych niż podmiot odpowiedzialny, który prowadzi ofertę online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko jego pliki cookie, są one określane jako "pliki cookie stron pierwszych").

 

Możemy używać tymczasowych i stałych plików cookie i wyjaśnimy to w naszej polityce prywatności.

 

Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerach, proszeni są o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookies można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie cookies może prowadzić do ograniczeń funkcjonalnych tej oferty online.

 

Ogólny sprzeciw wobec wykorzystywania plików cookie do celów marketingu internetowego można zgłosić w odniesieniu do wielu usług, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem amerykańskiej strony internetowej http://www.aboutads.info/choices/ lub strony UE http://www.youronlinechoices.com/. Ponadto, przechowywanie plików cookie można osiągnąć poprzez ich dezaktywację w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że nie wszystkie funkcje tej oferty online mogą być wtedy wykorzystane.

USUWANIE DANYCH

 

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone zgodnie z wymogami prawa. O ile nie zostało to wyraźnie stwierdzone w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do realizacji zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych.

 

Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są potrzebne do innych i prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Tzn. dane są blokowane i nie są przetwarzane do innych celów. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być przechowywane ze względu na przepisy prawa handlowego lub podatkowego.

 

ZMIANY I AKTUALIZACJE OŚWIADCZENIA O OCHRONIE DANYCH

 

Prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią naszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. Dostosowujemy oświadczenie o ochronie danych, gdy tylko jest to konieczne ze względu na zmiany w przetwarzaniu przez nas danych. Poinformujemy Cię, gdy tylko zmiany będą wymagały współpracy z Twojej strony (np. zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.

 

PRZETWARZANIE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

 

Ponadto, przetwarzamy

- Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategoria klienta).

- Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności)

naszych klientów, zainteresowanych stron i partnerów biznesowych w celu świadczenia usług wynikających z umowy, obsługi serwisowej i obsługi klienta, marketingu, reklamy i badań rynkowych.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM I NA KONCIE KLIENTA

 

Przetwarzamy dane naszych klientów w ramach procesów zamówień w naszym sklepie internetowym w celu umożliwienia im wyboru i zamówienia wybranych produktów i usług, a także ich płatności i dostawy lub realizacji.

 

Przetwarzane dane obejmują dane dotyczące zapasów, dane komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane dotyczące płatności, a osobami, których dotyczy przetwarzanie danych, są nasi klienci, osoby zainteresowane i inni partnerzy biznesowi. Przetwarzanie danych odbywa się w celu świadczenia usług umownych w ramach prowadzenia sklepu internetowego, rozliczeń, dostawy i obsługi klienta. W tym kontekście używamy plików cookie sesji do przechowywania zawartości koszyka oraz trwałych plików cookie do przechowywania statusu logowania.

 

Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji naszych usług i realizacji środków umownych (np. realizacja transakcji zlecenia) oraz o ile jest to wymagane przez prawo (np. wymagana prawem archiwizacja transakcji handlowych dla celów handlowych i podatkowych). W tym kontekście informacje oznaczone jako wymagane są niezbędne do uzasadnienia i realizacji umowy. Dane te przekazujemy osobom trzecim tylko w ramach dostawy, płatności lub w ramach ustawowych zezwoleń i zobowiązań, jak również wtedy, gdy wynika to z naszych uzasadnionych interesów, o których informujemy w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych (np. wobec doradców prawnych i podatkowych, instytucji finansowych, firm przewozowych oraz urzędów).

 

Użytkownicy mogą opcjonalnie utworzyć konto użytkownika, w którym będą mogli w szczególności przeglądać swoje zamówienia. W ramach rejestracji, użytkownikom przekazywane są wymagane informacje obowiązkowe. Konta użytkowników nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. Jeżeli użytkownik zlikwiduje swoje konto użytkownika, jego dane związane z tym kontem zostaną usunięte, z zastrzeżeniem, że ich zachowanie jest konieczne ze względu na przepisy prawa handlowego lub podatkowego. Informacje na koncie klienta pozostają aż do ich usunięcia z późniejszą archiwizacją w przypadku obowiązku prawnego lub naszych uzasadnionych interesów (np. w przypadku sporów prawnych). Użytkownicy są odpowiedzialni za zachowanie swoich danych w przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania.

 

W ramach rejestracji i ponownej rejestracji oraz korzystania z naszych usług online zapisujemy adres IP oraz czas wykonania danej czynności przez użytkownika. Przechowywanie danych wynika z naszych uzasadnionych interesów, jak również interesów użytkowników w zakresie ochrony przed nadużyciami i innym nieuprawnionym użyciem. Zasadniczo dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji naszych roszczeń prawnych jako uzasadnionego interesu lub istnieje obowiązek prawny.

 

Usunięcie następuje po wygaśnięciu gwarancji prawnej i innych praw lub obowiązków umownych (np. roszczeń płatniczych lub zobowiązań do wykonania z umów z klientami), przy czym konieczność przechowywania danych jest weryfikowana co trzy lata; w przypadku przechowywania z powodu prawnych obowiązków archiwizacyjnych, usunięcie następuje po ich wygaśnięciu.

 

USŁUGI AGENCYJNE

 

Przetwarzamy dane naszych klientów w ramach naszych usług umownych, które obejmują doradztwo koncepcyjne i strategiczne, planowanie kampanii, rozwój/konsulting lub konserwację oprogramowania i projektów, realizację kampanii i procesów/obsługę, administrację serwerami, analizę danych/usługi doradcze i usługi szkoleniowe.

 

W tym celu przetwarzamy dane inwentaryzacyjne (np. podstawowe dane klientów, takie jak nazwiska lub adresy), dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy), dane dotyczące umów (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania), dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności), dane dotyczące użytkowania i metadane (np. w kontekście oceny i pomiaru skuteczności działań marketingowych). Z zasady nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych, chyba że są one elementem zleconego przetwarzania. Podmiotami danych są nasi klienci, potencjalni klienci, jak również ich klienci, użytkownicy, odwiedzający strony internetowe lub pracownicy, jak również osoby trzecie. Celem przetwarzania danych jest świadczenie usług wynikających z umowy, wystawianie rachunków i obsługa klienta. Podstawa prawna do przetwarzania danych wynika z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (usługi umowne), art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (analiza, statystyka, optymalizacja, środki bezpieczeństwa). Przetwarzamy dane, które są niezbędne do uzasadnienia i realizacji usług umownych i wskazują na konieczność ich ujawnienia. Ujawnienie danych stronom zewnętrznym ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście zamówienia. Podczas przetwarzania danych przekazanych nam w ramach zamówienia działamy zgodnie z instrukcjami klienta oraz wymogami prawnymi dotyczącymi przetwarzania zamówień zgodnie z art. 28 DSGVO i nie przetwarzamy danych w celach innych niż określone w zamówieniu.

 

Dane usuwamy po upływie ustawowych zobowiązań gwarancyjnych i porównywalnych. Konieczność przechowywania danych jest sprawdzana co trzy lata; w przypadku ustawowych zobowiązań archiwizacyjnych usunięcie następuje po ich upływie (6 lat, zgodnie z § 257 ust. 1 HGB, 10 lat, zgodnie z § 147 ust. 1 AO). W przypadku danych udostępnionych nam przez klienta w ramach zlecenia, usuwamy je zgodnie ze specyfikacją zlecenia, z reguły po zakończeniu zlecenia.

USŁUGI TERAPEUTYCZNE I COACHING

 

Przetwarzamy dane naszych klientów i zainteresowanych stron oraz innych klientów lub partnerów umownych (zwanych dalej "klientami") zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO w celu świadczenia im naszych usług wynikających z umowy lub umowy wstępnej. Przetwarzane w tym kontekście dane, ich rodzaj, zakres i cel oraz konieczność ich przetwarzania wynikają z podstawowego stosunku umownego. Do przetwarzanych danych należą przede wszystkim dane inwentaryzacyjne i podstawowe klientów (np. nazwisko, adres itp.), jak również dane kontaktowe (np. adres e-mail, telefon itp.), dane dotyczące umów (np. wykorzystane usługi, opłaty, nazwiska osób kontaktowych itp.) oraz dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności itp.).

 

W ramach naszych usług możemy również przetwarzać szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w szczególności informacje o stanie zdrowia klientów, ewentualnie w odniesieniu do ich życia seksualnego lub orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego lub przekonań religijnych lub ideologicznych. W tym celu uzyskujemy, jeśli to konieczne, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a., art. 7, art. 9 ust. 2 lit. a. DSGVO, a także w inny sposób przetwarzać szczególne kategorie danych do celów ochrony zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h. DSGVO, § 22 ust. 1 nr 1 b. BDSG.

 

Jeśli jest to konieczne do wypełnienia umowy lub wymagane przez prawo, ujawniamy lub przekazujemy dane klienta w kontekście komunikacji z innymi specjalistami, osobami trzecimi, które są koniecznie lub zazwyczaj zaangażowane w realizację umowy, takimi jak biura rozliczeniowe lub porównywalni dostawcy usług, jeśli służy to świadczeniu naszych usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, zgodnie z prawem zgodnie z art. 22 ust. 1 nr 1 b. DSGVO. DSGVO, jest wymagane przez prawo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. DSGVO, służy naszym interesom lub interesom naszych klientów w zakresie efektywnej i opłacalnej opieki zdrowotnej jako prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO lub jest to konieczne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d DSGVO w celu ochrony żywotnych interesów klienta lub innej osoby fizycznej lub w ramach zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a., art. 7 DSGVO.

 

Usunięcie danych następuje, gdy dane te nie są już potrzebne do wypełnienia umownych lub prawnych obowiązków opieki, jak również do wypełnienia ewentualnych zobowiązań gwarancyjnych i porównywalnych, przy czym konieczność przechowywania danych jest sprawdzana co trzy lata; we wszystkich innych kwestiach obowiązują ustawowe obowiązki przechowywania danych.

 

USŁUGI KONTRAKTOWE

 

Dane naszych partnerów umownych i zainteresowanych stron, jak również innych klientów, zleceniodawców, odbiorców lub partnerów umownych (zwanych w skrócie "partnerami umownymi") przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. DSGVO, w celu świadczenia im naszych usług wynikających z umowy lub umowy wstępnej. Przetwarzane w tym kontekście dane, ich rodzaj, zakres i cel oraz konieczność ich przetwarzania wynikają z podstawowego stosunku umownego.

 

Przetwarzane dane obejmują dane podstawowe naszych partnerów umownych (np. nazwy i adresy), dane kontaktowe (np. adresy e-mail i numery telefonów), jak również dane umowne (np. wykorzystane usługi, treść umowy, komunikacja umowna, nazwiska osób kontaktowych) oraz dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności).

 

Z zasady nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych, chyba że są one częścią zleconego lub umownego przetwarzania.

 

Przetwarzamy dane, które są niezbędne do uzasadnienia i realizacji usług umownych i wskazujemy na konieczność ich ujawnienia, o ile nie jest to oczywiste dla partnerów umownych. Ujawnienie danych osobom lub firmom zewnętrznym ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście umowy. Podczas przetwarzania danych przekazanych nam w ramach zlecenia działamy zgodnie z instrukcjami klienta oraz wymogami prawnymi.

 

Podczas korzystania z naszych usług online, możemy zapisać adres IP i czas danego działania użytkownika. Przechowywanie danych wynika z naszych uzasadnionych interesów, jak również z interesów użytkowników w zakresie ochrony przed nadużyciami i innym nieuprawnionym użyciem. Zasadniczo dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do dochodzenia naszych roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO lub jest do tego prawnie zobowiązana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. DSGVO.

Usunięcie danych następuje wtedy, gdy dane te nie są już potrzebne do wypełnienia umownych lub prawnych obowiązków opieki, jak również do wypełnienia ewentualnych zobowiązań gwarancyjnych i podobnych, przy czym konieczność przechowywania danych jest sprawdzana co trzy lata; w przeciwnym razie obowiązują ustawowe obowiązki przechowywania danych.

 

ADMINISTRACJA, KSIĘGOWOŚĆ FINANSOWA, ORGANIZACJA BIURA, ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI

 

Przetwarzamy dane w ramach zadań administracyjnych, jak również organizacji naszej działalności, księgowości finansowej i wypełniania obowiązków prawnych, takich jak archiwizacja. W ten sposób przetwarzamy te same dane, które przetwarzamy w ramach świadczenia naszych usług umownych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c. DSGVO, art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO. Przetwarzanie danych dotyczy klientów, zainteresowanych stron, partnerów biznesowych i odwiedzających strony internetowe. Celem i naszym interesem w przetwarzaniu danych jest administracja, rozliczenia finansowe, organizacja biura, archiwizacja danych, czyli zadania, które służą utrzymaniu naszej działalności gospodarczej, realizacji naszych zadań i świadczeniu naszych usług. Usunięcie danych w odniesieniu do usług umownych i komunikacji umownej odpowiada informacjom wymienionym w tych działaniach związanych z przetwarzaniem danych.

 

W tym kontekście ujawniamy lub przekazujemy dane organom podatkowym, doradcom podatkowym lub audytorom, jak również innym biurom opłat i dostawcom usług płatniczych.

 

Ponadto przechowujemy informacje o dostawcach, organizatorach i innych partnerach biznesowych w oparciu o nasze interesy, np. w celu nawiązania z nimi kontaktu w późniejszym czasie. Dane te, w większości dotyczące firmy, są przechowywane na stałe.

 

ANALIZY BIZNESOWE I BADANIA RYNKU

 

W celu ekonomicznego prowadzenia naszej działalności oraz rozpoznania tendencji rynkowych, życzeń partnerów umownych i użytkowników, analizujemy posiadane przez nas dane dotyczące transakcji handlowych, umów, zapytań itp. W tym celu przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane dotyczące płatności, dane dotyczące użytkowania, metadane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO, przy czym podmiotami danych są partnerzy umowni, strony zainteresowane, klienci, goście i użytkownicy naszej oferty online.

 

Analizy przeprowadzane są w celu oceny działalności gospodarczej, marketingu i badań rynku. W tym celu możemy wziąć pod uwagę profile zarejestrowanych użytkowników ze szczegółowymi informacjami, na przykład na temat usług, z których korzystali. Analizy te służą nam do zwiększania przyjazności dla użytkownika, optymalizacji naszej oferty oraz usprawnienia zarządzania przedsiębiorstwem. Analizy te służą wyłącznie nam i nie są ujawniane na zewnątrz, chyba że są to analizy anonimowe z wartościami podsumowującymi.

 

Jeśli te analizy lub profile są osobiste, są one usuwane lub anonimizowane w momencie rozwiązania umowy przez użytkownika, w przeciwnym razie po dwóch latach od zawarcia umowy. We wszystkich pozostałych aspektach ogólne analizy działalności oraz analizy ogólnych tendencji są w miarę możliwości przygotowywane anonimowo.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH W PROCESIE SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

Dane osób ubiegających się o pracę przetwarzamy wyłącznie w celu i w ramach procedury składania wniosków zgodnie z wymogami prawnymi. Dane wnioskodawcy są przetwarzane w celu wypełnienia naszych (przed)umownych zobowiązań w ramach procedury składania wniosków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. DSGVO Art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO, o ile przetwarzanie danych stanie się dla nas niezbędne, np. w ramach procedur prawnych (w Niemczech obowiązuje również § 26 BDSG).

 

Procedura składania wniosków wymaga od wnioskodawców przekazania nam danych dotyczących wnioskodawców. Niezbędne dane aplikanta są oznaczone, jeśli oferujemy formularz online, w przeciwnym razie wynikają one z opisu stanowiska i zasadniczo obejmują dane osobowe, adresy pocztowe i kontaktowe oraz dokumenty należące do aplikacji, takie jak list motywacyjny, CV i świadectwa. Ponadto, wnioskodawcy mogą dobrowolnie przekazać nam dodatkowe informacje.

 

Przesyłając do nas swoje zgłoszenie, kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych dla celów procesu aplikacji w sposób i w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

 

O ile w ramach procedury składania wniosku dobrowolnie ujawnione zostaną szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 DSGVO, ich przetwarzanie odbywa się dodatkowo zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b DSGVO (np. dane dotyczące stanu zdrowia, takie jak status osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub pochodzenie etniczne). O ile w ramach procesu aplikacji od wnioskodawców wymagane są szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 DSGVO, ich przetwarzanie odbywa się dodatkowo zgodnie z art. 9 ust. 2 a DSGVO (np. dane dotyczące stanu zdrowia, jeśli jest to niezbędne do wykonywania zawodu).

 

W razie potrzeby kandydaci mogą przesyłać do nas swoje zgłoszenia za pomocą formularza online na naszej stronie internetowej. Dane są nam przekazywane w formie zaszyfrowanej zgodnie z aktualnym stanem techniki.

Kandydaci mogą również przesyłać nam swoje zgłoszenia pocztą elektroniczną. Należy jednak pamiętać, że wiadomości e-mail z reguły nie są wysyłane w formie zaszyfrowanej i wnioskodawcy muszą sami zadbać o ich zaszyfrowanie. Dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za drogę transmisji zgłoszenia pomiędzy nadawcą a odbiorem na naszym serwerze i dlatego zalecamy raczej korzystanie z formularza online lub wysyłkę pocztą. Dzieje się tak dlatego, że zamiast składania wniosku za pośrednictwem formularza online i poczty elektronicznej, wnioskodawcy nadal mają możliwość wysłania nam wniosku pocztą.

Dane przekazane przez osoby ubiegające się o pracę mogą, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, być przez nas dalej przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy. W przeciwnym razie, jeżeli wniosek o objęcie wolnego stanowiska nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, dane kandydatów zostaną usunięte. Dane wnioskodawców zostaną również usunięte w przypadku wycofania wniosku, do czego wnioskodawcy są uprawnieni w dowolnym momencie.

 

Z zastrzeżeniem uzasadnionego wycofania przez wnioskodawców, usunięcie danych nastąpi po upływie sześciu miesięcy, abyśmy mogli odpowiedzieć na wszelkie dalsze pytania dotyczące wniosku i wypełnić nasze zobowiązania do dostarczenia dowodów zgodnie z ustawą o równym traktowaniu. Faktury za zwrot kosztów podróży będą archiwizowane zgodnie z wymogami prawa podatkowego.

 

FUNKCJA REJESTRACJI

 

Użytkownicy mogą utworzyć konto użytkownika. W ramach procesu rejestracji, wymagane informacje obowiązkowe są dostarczane użytkownikom i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO w celu udostępnienia konta użytkownika. Przetwarzane dane obejmują w szczególności dane do logowania (nazwa, hasło i adres e-mail). Dane wprowadzone podczas rejestracji wykorzystywane są w celu korzystania z konta użytkownika i jego przeznaczenia.

 

Użytkownicy mogą być informowani za pomocą poczty elektronicznej o informacjach dotyczących ich konta użytkownika, takich jak zmiany techniczne. Jeżeli użytkownik zlikwiduje swoje konto użytkownika, jego dane związane z tym kontem zostaną usunięte, z zastrzeżeniem wszelkich prawnych zobowiązań do ich zachowania. Obowiązkiem użytkowników jest zapisanie swoich danych przed zakończeniem umowy w przypadku jej rozwiązania. Jesteśmy uprawnieni do bezpowrotnego usunięcia wszystkich danych użytkownika zapisanych w okresie obowiązywania umowy.

 

W ramach korzystania z naszych funkcji rejestracji i logowania, jak również korzystania z konta użytkownika, zapisujemy adres IP oraz czas danego działania użytkownika. Przechowywanie danych wynika z naszych uzasadnionych interesów, jak również interesów użytkowników w zakresie ochrony przed nadużyciami i innym nieuprawnionym użyciem. Zasadniczo dane te nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do dochodzenia naszych roszczeń lub istnieje prawny obowiązek ich przekazania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. DSGVO. Adresy IP są anonimizowane lub usuwane najpóźniej po 7 dniach.

 

KONTAKT

 

W przypadku kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefon lub za pośrednictwem mediów społecznościowych), dane użytkownika są wykorzystywane do przetwarzania zapytania kontaktowego i obsługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSVO. (w kontekście stosunków umownych/przedumownych), art. 6 ust. 1 lit. f. (inne zapytania) DSGVO. Dane użytkownika mogą być przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientami ("system CRM") lub porównywalnej organizacji zapytań.

 

Usuwamy zapytania, jeśli nie są już potrzebne. Co dwa lata sprawdzamy, czy jest to konieczne; ponadto obowiązują ustawowe obowiązki archiwizacyjne.

 

NEWSLETTER

 

Za pomocą poniższych informacji chcielibyśmy poinformować Państwa o treści naszego newslettera, jak również o procedurze rejestracji, wysyłki i oceny statystycznej oraz o Państwa prawie do sprzeciwu. Zapisując się do naszego newslettera, wyrażasz zgodę na jego otrzymywanie oraz na opisane procedury.

 

Treść newslettera: Newsletter, e-maile i inne elektroniczne powiadomienia z informacjami promocyjnymi (zwane dalej "newsletterem") wysyłamy wyłącznie za zgodą odbiorców lub na podstawie zezwolenia prawnego. Jeżeli treść Newslettera została wyraźnie opisana w trakcie rejestracji, to jest ona decydująca dla zgody użytkowników. Poza tym, nasze newslettery zawierają informacje o naszych usługach i o nas.

 

Double opt-in i logowanie: Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w ramach tzw. procedury double opt-in. Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz e-mail, w którym zostaniesz poproszony o potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie to jest konieczne, aby nikt nie mógł się zarejestrować na inny adres e-mail. Rejestracje do newslettera są zapisywane, aby móc udowodnić proces rejestracji zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisywanie czasu rejestracji i potwierdzenia, jak również adresu IP. Podobnie rejestrowane są zmiany w Państwa danych zapisanych u dostawcy usług wysyłkowych.

 

Dane rejestracyjne: Aby zapisać się do newslettera, wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie imienia i nazwiska w celu nadania osobistego adresu w newsletterze.

 

Newsletter jest wysyłany i jego sukces jest mierzony na podstawie zgody odbiorców zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, art. 7 DSGVO w połączeniu z § 7 ust. 2 nr 3 UWG lub, jeśli zgoda nie jest wymagana, na podstawie naszych uzasadnionych interesów w marketingu bezpośrednim zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w połączeniu z § 7 ust. 2 nr 3 UWG. DSGVO we współpracy z. § 7 ust. 3 UWG.

 

Rejestrowanie procesu rejestracji odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. W naszym interesie leży zastosowanie przyjaznego dla użytkownika i bezpiecznego systemu newslettera, który służy naszym interesom, jak również oczekiwaniom użytkowników, a ponadto umożliwia nam udowodnienie zgody.

 

Rezygnacja/odwołanie - W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, tzn. odwołać swoją zgodę. Link do rezygnacji z otrzymywania newslettera znajduje się na końcu każdego newslettera. W oparciu o nasze uzasadnione interesy możemy przechowywać adresy e-mail, których nie zapisaliśmy, przez okres do trzech lat, zanim je usuniemy, aby móc udowodnić, że udzieliliśmy wcześniej zgody. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celów ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualny wniosek o usunięcie danych jest możliwy w każdej chwili, pod warunkiem, że jednocześnie zostanie potwierdzone poprzednie istnienie zgody.

 

NEWSLETTER - DOSTAWCA USŁUG DYSPOZYTORSKICH

 

Wysyłka newslettera realizowana jest przez dostawcę usług wysyłkowych [NAZWA, ADRES, KRAJ]. Tutaj można zapoznać się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych dostawcy usług wysyłkowych: [LINK DO POLITYKI PRYWATNOŚCI]. Dostawca usług spedycyjnych jest wykorzystywany na podstawie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO oraz umowę o przetwarzanie zamówienia zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt 1 DSGVO.

 

Podmiot świadczący usługi wysyłkowe może wykorzystywać dane odbiorców w formie pseudonimowej, tzn. bez przyporządkowania do użytkownika, w celu optymalizacji lub poprawy własnych usług, np. w celu technicznej optymalizacji wysyłki i prezentacji newslettera lub w celach statystycznych. Dostawca usług wysyłkowych nie wykorzystuje jednak danych odbiorców naszego newslettera, aby samemu do nich pisać lub przekazywać te dane osobom trzecim.

 

BIULETYN INFORMACYJNY - POMIAR WYNIKÓW

 

Biuletyny zawierają tzw. "web beacon", czyli plik o wielkości piksela, który jest pobierany z naszego serwera przy otwieraniu biuletynu lub, jeśli korzystamy z usług dostawcy usług wysyłkowych, z jego serwera. W ramach tego pobierania pobierane są wstępnie informacje techniczne, takie jak informacje o przeglądarce i systemie, jak również adres IP i czas pobierania.

 

Informacje te są wykorzystywane do technicznego udoskonalania usług na podstawie danych technicznych lub grup docelowych i ich zachowań czytelniczych na podstawie miejsc pobierania (które można określić za pomocą adresu IP) lub czasu dostępu. Badania statystyczne obejmują również określenie, czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i jakie linki są klikane. Ze względów technicznych informacje te mogą być przyporządkowane do poszczególnych odbiorców newslettera. Obserwowanie poszczególnych użytkowników nie jest jednak ani naszym zamiarem, ani też zamiarem podmiotu świadczącego usługi dyspozytorskie, o ile jest to stosowane. Oceny te służą nam w znacznie większym stopniu do rozpoznawania nawyków czytelniczych naszych użytkowników i dostosowywania do nich naszych treści lub wysyłania różnych treści zgodnie z zainteresowaniami naszych użytkowników.

 

Niestety nie jest możliwe oddzielne odwołanie pomiaru wydajności, w takim przypadku należy anulować całą subskrypcję newslettera.

 

HOSTING I WYSYŁKA E-MAILI

 

Wykorzystywane przez nas usługi hostingowe służą do świadczenia następujących usług: Usługi związane z infrastrukturą i platformą, mocą obliczeniową, przestrzenią dyskową i usługami baz danych, wysyłką poczty elektronicznej, usługami bezpieczeństwa i usługami konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi tej oferty online.

 

W tym celu my lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące umowy, dane dotyczące użytkowania, metadane i dane komunikacyjne klientów, zainteresowanych stron i osób odwiedzających tę ofertę online na podstawie naszych uzasadnionych interesów w celu skutecznego i bezpiecznego udostępnienia tej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w połączeniu z art. 28 DSGVO (zawarcie umowy). Art. 28 DSGVO (zawarcie umowy dotyczącej realizacji zamówienia).

 

GROMADZENIE DANYCH DOSTĘPOWYCH I PLIKÓW DZIENNIKA

 

My, a raczej nasz dostawca usług hostingowych, gromadzimy dane na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. DSGVO, zbieramy dane o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ten serwis (tzw. pliki dziennika serwera). Dane dostępowe obejmują nazwę strony internetowej, do której uzyskano dostęp, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP oraz dostawcę żądania.

 

Informacje z pliku dziennika są przechowywane ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia nadużyć lub oszustw) maksymalnie przez 7 dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie podlegają usunięciu do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego zdarzenia.

 

GOOGLE ANALYTICS

 

Na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f.). DSGVO) Google Analytics, usługa analizy oglądalności stron internetowych świadczona przez Google LLC ("Google"). Google używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez użytkowników z oferty online są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

 

Google posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

 

Google będzie korzystał z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. W ten sposób na podstawie przetworzonych danych można stworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

 

Korzystamy wyłącznie z Google Analytics z aktywną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

 

Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; użytkownicy mogą również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez nich z oferty online dla Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, ustawień i możliwości sprzeciwu można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/privacy) oraz w ustawieniach dotyczących wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

Dane osobowe użytkowników są usuwane lub anonimizowane po upływie 14 miesięcy.

 

GOOGLE ADSENSE Z PERSONALIZOWANYMI REKLAMAMI

 

Korzystamy z nich na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). DSGVO) z usług Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

 

Google posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

 

Korzystamy z usługi AdSense, za pomocą której na naszej stronie internetowej wyświetlane są reklamy, a za ich wyświetlanie lub inne wykorzystanie otrzymujemy wynagrodzenie. W tym celu przetwarzane są dane użytkowe, takie jak kliknięcie na reklamę oraz adres IP użytkownika, przy czym adres IP jest skracany o dwie ostatnie cyfry. Dlatego też przetwarzanie danych użytkowników jest pseudonimizowane.

 

Używamy Adsense z personalizowanymi reklamami. W ten sposób Google wyciąga wnioski na temat zainteresowań użytkowników na podstawie odwiedzanych przez nich stron internetowych lub używanych aplikacji oraz utworzonych w ten sposób profili użytkowników. Reklamodawcy wykorzystują te informacje, aby dostosować swoje kampanie do tych zainteresowań, co jest korzystne zarówno dla użytkowników, jak i reklamodawców. W przypadku Google reklamy są spersonalizowane, jeśli zebrane lub znane dane określają lub wpływają na wybór reklamy. Obejmuje to między innymi poprzednie wyszukiwania, aktywność, wizyty na stronie internetowej, korzystanie z aplikacji, informacje demograficzne i dotyczące lokalizacji. W szczególności obejmuje to: targetowanie demograficzne, targetowanie według kategorii zainteresowań, remarketing oraz targetowanie na listach dopasowanych klientów i listach odbiorców przesłanych do DoubleClick Bid Manager lub Campaign Manager.

 

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, ustawień i możliwości rezygnacji można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/technologies/ads) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

 

FACEBOOK PIXEL, CUSTOM AUDIENCES I KONWERSJA NA FACEBOOKU

 

W ramach naszej oferty online, tak zwany "Facebook pixel" sieci społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub jeśli jesteś mieszkańcem UE, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"), jest używany ze względu na nasze uzasadnione interesy w analizie, optymalizacji i ekonomicznego działania naszej oferty online i do tych celów.

 

Facebook posiada certyfikat w ramach porozumienia Privacy Shield i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

 

Za pomocą piksela Facebooka możliwe jest określenie przez Facebooka osób odwiedzających naszą ofertę online jako grupy docelowej do wyświetlania reklam (tzw. "Facebook ads"). W związku z tym używamy piksela Facebooka, aby wyświetlać zamieszczone przez nas reklamy na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali również zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy posiadają określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami ustalone na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które przekazujemy Facebookowi (tzw. "Custom Audiences"). Za pomocą piksela Facebooka chcemy również zapewnić, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i nie mają efektu nękania. Za pomocą piksela Facebooka możemy również śledzić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. "konwersja").

 

Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach polityki Facebooka dotyczącej wykorzystania danych. W związku z tym, ogólne informacje na temat wyświetlania reklam na Facebooku, w polityce Facebooka dotyczącej wykorzystania danych: https://www.facebook.com/policy. Konkretne informacje i szczegóły na temat Piksela Facebooka oraz sposobu jego działania można znaleźć w sekcji pomocy Facebooka: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

 

Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia i wykorzystywania danych przez Piksel Facebooka do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby ustawić, jakie rodzaje reklam są wyświetlane użytkownikowi w ramach Facebooka, można odwiedzić stronę utworzoną przez Facebooka i postępować zgodnie z zawartymi tam instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamy opartej na użytkowaniu: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. są stosowane na wszystkich urządzeniach, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia mobilne.


Użytkownik może ponadto sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookie do pomiaru zasięgu i do celów reklamowych za pośrednictwem strony rezygnacji Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) oraz dodatkowo na stronie internetowej USA (http://www.aboutads.info/choices) lub na stronie europejskiej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

bottom of page