top of page

Ogólne Warunki Handlowe

 

Zakres zastosowania:

Niniejsze OWH obowiązują pomiędzy Jan-Niklas Liedtke | Osteomed Physio, Wilhelmsplatz 5, 38723 Seesen (dalej: Osteomed Joga) a uczestnikami imprez Osteomed Joga (dalej: Uczestnicy). OWU mają zastosowanie do wszelkich form korzystania z kursów, warsztatów, promocji itp. Osteomed Joga ma prawo do zmiany OWH.

 

 

 

 

1. Ogólne:

1. Rejestracja na wydarzenie (lekcja / kurs / warsztat) jest wiążąca. Po potwierdzeniu rejestracji, miejsce pozostaje zarezerwowane przez 5 dni roboczych. W tym czasie należy uiścić odpowiednią kwotę. W przypadku nieotrzymania wpłaty zastrzegamy sobie prawo do przekazania miejsca innej osobie. 

2. Kwotę tę należy wpłacić po rejestracji za pośrednictwem platformy Eversports. W przypadku rejestracji krótkoterminowej, uczestnik musi na żądanie dostarczyć Osteomed Joga dowód wpłaty (np. potwierdzenie otrzymania wpłaty). Alternatywnie uczestnik może zapłacić w studio kartą EC. 

3. Rezygnacja jest możliwa do 30 dni przed rozpoczęciem kursu/warsztatu bez podania przyczyny i musi być zgłoszona w formie pisemnej. Kwota już zapłacona zostanie zwrócona w całości. W przypadku rezygnacji w ciągu ostatnich 30 dni przed rozpoczęciem kursu/warsztatu, opłata za uczestnictwo zostanie zwrócona po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 20,00 euro tylko wtedy, gdy uda się znaleźć inną osobę z listy oczekujących lub gdy uczestnik sam zapewni uczestnika jako zastępstwo. Jeżeli opłata za uczestnictwo jest niższa niż 20,00 euro, zwrot nie będzie dokonywany. Dotyczy to również sytuacji, gdy uczestnik nie pojawi się bez rejestracji.

4. Administracja naszych imprez odbywa się za pośrednictwem platformy Eversports. W celu założenia konta klienta konieczne jest podanie imienia i nazwiska, aktualnego adresu zamieszkania oraz adresu e-mail. Podanie numeru telefonu jest pomocne w przypadku odwołania imprezy z krótkim wyprzedzeniem z powodu nagłej sytuacji. 

5. Obowiązują również zapisy na zajęcia jogi. Bezpłatne anulowanie rezerwacji jest możliwe do 24 godzin przed umówioną wizytą. W takim przypadku sesja zostanie ponownie zaliczona; dotyczy to wszystkich kart i członkostw. Jeśli odwołanie nie zostanie dokonane w terminie lub uczestnik nie pojawi się na zajęciach, sesja zostanie odliczona.

6. Wszystkie bilety i członkostwa są imienne i nie mogą być przenoszone na inną osobę. Opłacone, ale niewykorzystane lub tylko częściowo wykorzystane jednostki kart lub członkostwa tracą ważność po upływie terminu ważności; nie przysługuje prawo do zwrotu.

7. W przypadku choroby karta punktowa lub członkostwo mogą zostać zawieszone po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego. W tym przypadku nieobecność musi wynosić co najmniej 10 dni. Przerwa musi być zgłoszona na piśmie / e-mailem natychmiast po wystąpieniu choroby / urazu. Ważność karty lub okres członkostwa zostanie przedłużony o czas trwania okresu odpoczynku. Wsteczne okresy odpoczynku nie są możliwe. Nie będzie zwrotu opłat już wniesionych.

8. W przypadku ciąży karta punktowa lub członkostwo mogą zostać bezpłatnie zawieszone i odzyskane po ciąży. Minimalny okres członkostwa pozostaje nienaruszony, tzn. okres odpoczynku jest dodawany do pierwotnego okresu członkostwa. O okres odpoczynku należy wnioskować pisemnie / drogą mailową, późniejsze zaliczenie nie jest możliwe. 

9. Kursy i godziny zajęć wynikają z aktualizowanego co tydzień harmonogramu zajęć, który jest publikowany na stronie internetowej. Osteomed Joga zastrzega sobie prawo do zmiany oferowanych kursów, godzin zajęć oraz kadry nauczycielskiej. O wszelkich zmianach Klienci będą informowani za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej. Nie ma prawa do organizowania imprezy w określonym czasie / terminie lub przez określonego nauczyciela. Dotyczy to w szczególności krótkoterminowych prac zamykających i konserwacyjnych.

10. Osteomed Joga ma prawo w ciągu każdego roku zastępować lub całkowicie zamykać oferty własnych zaawansowanych kursów szkoleniowych, jak również kilkudniowych imprez zewnętrznych oraz w przypadku świąt firmowych, co zostanie ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej i w harmonogramie kursu, bez wpływu na warunki płatności.

11. Jeśli Studio Jogi (Osteomed Joga) będzie musiało być zamknięte z powodu siły wyższej lub oficjalnych zarządzeń, wydarzenia będą kontynuowane online bez wpływu na warunki płatności. Nie przysługuje prawo do zwrotu lub przedłużenia ważności karty punktowej lub członkostwa.

12. Jeśli wydarzenie zostanie odwołane przez Osteomed Joga, wpłacona kwota zostanie zwrócona w całości.

Osteomed Joga ma prawo do zmiany cen zgodnie z niemieckim kodeksem cywilnym (BGB). 

Karty:

1. Karty punktowe uprawniają posiadacza do uczestnictwa w określonej liczbie jednostek kursowych: Pojedyncza karta = 1 jednostka; 10 kart = 10 jednostek.

2. Można zakupić dowolną ilość kart punktowych.

3. Podczas pierwszej wizyty w Osteomed Joga istnieje możliwość wzięcia udziału w zajęciach otwartych z sesją próbną. 

4. Karta na 10 jednostek jest ważna przez 10 tygodni od daty wykupienia (pierwsza zarezerwowana wizyta).

Zwrot pieniędzy za niewykorzystane jednostki lub przeniesienie nie jest możliwe.

5. Jednorazową kartę można wykorzystać na kursy trwające 60 minut i 90 minut. Rozróżnia się karty 10 jednostek dla kursów trwających 60 minut i 90 minut. Karty kursów 90-minutowych są ważne również w przypadku uczestnictwa w kursach 60-minutowych. 

 

 

Kursy prewencyjne zgodnie z §20 SGB V:

1. Kursy prewencyjne są kursami zamkniętymi i mają datę rozpoczęcia i zakończenia. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie 10 kart (60 min. lub 90 min.). 

2. Aby otrzymać dofinansowanie / zwrot kosztów z kasy chorych, wymagane jest uczestnictwo w 80% godzin kursu.

3. W przypadku choroby, może być możliwe (po uzgodnieniu), aby uzupełnić brakujące jednostki w innym certyfikowanym kursie odbywającym się w tym samym okresie. 

4. Zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach zostanie wydane po osiągnięciu 80% frekwencji na ostatnich zajęciach i zostanie przekazane osobiście w pracowni lub przesłane pocztą elektroniczną. Nie zostanie on wysłany pocztą.

5. Niewykorzystane jednostki tracą ważność z końcem okresu trwania kursu. Zwrot pieniędzy lub przedłużenie terminu nie jest możliwe. 

6. Kursy certyfikowane są obecnie oznaczone na stronie internetowej w procesie rezerwacji.

 

 

Członkostwo (Membership):

1. Okres członkostwa rozpoczyna się w dniu zakupu i obowiązuje przez 6 miesięcy lub 12 miesięcy. Po zawarciu umowy, należna kwota ma być zapłacona za pośrednictwem Eversports. Jeśli kwota musi zostać przypomniana, należy uiścić opłatę za przypomnienie w wysokości 5,00 euro za każde przypomnienie.

2. Członkostwo uprawnia do nieograniczonego uczestnictwa w zajęciach kursu. W kursach zamkniętych możliwy jest tylko pełny / ciągły udział. 

3. W celu wzięcia udziału w kursie prewencyjnym, członkostwo może zostać zawieszone dwa razy w roku na czas trwania kursu. Czas trwania członkostwa zostaje przedłużony o okres odpoczynku.

4. Z członkostwa można zrezygnować do trzech miesięcy przed upływem minimalnego okresu ważności. Dopóki nie otrzymamy pisemnego wypowiedzenia, członkostwo zostanie automatycznie odnowione na dany okres członkostwa (6 miesięcy lub 12 miesięcy).

 

 

Wydarzenia online:

1. Większość zajęć jogi jest jednocześnie transmitowana na żywo online poprzez Zoom Meeting. Wydarzenia te można rozpoznać w harmonogramie kursu dzięki dodatkowi "online". 

2. Uczestnictwo jest możliwe dzięki kartom i członkostwu.

3. Nasi nauczyciele poświęcają uczestnikom online jak najwięcej uwagi. Uczestnik jest odpowiedzialny za zapewnienie dobrej widoczności (w szczególności za funkcjonalność i ustawienie kamery). Odpowiedzialność za obrażenia jest wykluczona.

4. Wyposażenie techniczne i obsługa zostaną wykonane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i fachowym doradztwem. Osteomed Joga nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia techniczne podczas transmisji, które nie były spowodowane niewłaściwą obsługą.

 

Odpowiedzialność:

1. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o ewentualnych ograniczeniach zdrowotnych. W przypadku ostrych dolegliwości lub ograniczeń, uczestnik powinien je również zaznaczyć przed zajęciami jogi i w trakcie ćwiczeń.

2. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną zgodnie z ich najlepszą wiedzą i przekonaniem. Uczestnik sam odpowiada za podjęcie decyzji, czy udział w zawodach jest zgodny z jego stanem fizycznym i psychicznym.

3. Osteomed Joga nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione przedmioty wartościowe.

bottom of page